Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.ekubas.pl

 

Sklep internetowy działający pod adresem ekubas.pl prowadzony jest przez: Mirela Kubas (Nip 9531111004) i Piotra Kubas(Nip 9531110973) prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Mirela i Piotr Kubas S.C (Nip 5540395559, Regon 340468317) Działalność przedsiębiorców prowadzona jest pod adresem ul. Bydgoska 6a, 86-050 Solec Kujawski. .

Kontakt:

 • sklep internetowy ekubas.pl ul. Bydgoska 6a, 86-050 Solec Kujawski
 • tel: 666-076-006 (opłata jak za zwykłe połącznie zgodnie z usługą, z której korzysta Klient).
 • e-mail: ekubas1@interia.pl
1. Sprzedający prowadzi sprzedaż produktów przy wykorzystaniu witryny sklepu internetowego (Sklepu) www.ekubas.pl

 • 2. Zamówienia są składane poprzez witrynę sklepową (sklep internetowy). Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma na podany adres poczty elektronicznej wiadomość, że zamówienie dotarło do Sprzedającego.
 • 3. Zamówienie aktualizuje się, realizacja następuje dopiero wówczas, gdy do Sprzedającego  dotrze od Kupującego wiadomość poczty elektronicznej (e-mail) z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Aby korzystać ze sklepu internetowego (w tym aby przeglądać oferowane produkty i złożyć zamówienie klient musi mieć ukończone 16lat)
 • 4. Czas realizacji zamówienia jest zależny od wybranego sposobu płatności za towar i wynosi odpowiednio: 
 • a) w przypadku płatności „za pobraniem” - 4 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
 • b) w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 4 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto Sprzedającego.
 • 5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 3 dni robocze.
 • 6. Termin otrzymania przesyłki składa się z okresu do wysłania towaru (czasu realizacji zamówienia) oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do Kupującego.
 •  7. W przypadku niedostępności części towarów spowodowanej szybkim wyczerpaniem zapasów i niemożnością natychmiastowej reakcji Sprzedającego, objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 • 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 • 9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Wszelkiego rodzaju promocje i rabaty udzielane przez sklep nie sumują się. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na witrynie sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian. Wszelkimi zmianami oraz odwołaniem akcji promocyjnych nie będą objęte oferty potwierdzone już przez Sprzedającego. Moment potwierdzenia składanej oferty opisany w punkcie 2 Regulaminu jest gwarancją kształtu proponowanej umowy”.
 • 10. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  - przy odbiorze: należność pobiera przedstawiciel dostawcy,
  - przelewem bankowym na konto Sprzedającego.
 • 11. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy uzależnione od cennika Poczty Polskiej.  
 • 12. Zawartość witryny internetowej sklepu www.ekubas.pl nie stanowi oferty handlowej według ustawy kodeks cywilny (jest jedynie informacją handlową), a zatem złożenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Kupujący, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu. Do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM dochodzi w momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia.. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).Dowód zakupu (paragon lub na życzenie faktura VAT) jest dołączany do przesyłki.
 • 13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 • 14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla według właściwości miejscowej ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 • 15. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „ekubas”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są
  wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2026/679 z dnia 27 kwiatnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Każdy Kupujący naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych. Państwa adres będzie wykorzystywany w celu umożliwienia państwu do naszej strony internetowej lub aplikacji. Po dokonaniu rejestracji każdorazowe logowanie odbywa się przy danych podanych podczas rejestracji: adres email i hasło. Dane te mogą zostać zmienione przez Klienta.
 • 16. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, Kupujący może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem witryny internetowej www.ekubas.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia doręczenia towaru. By odstąpienie od umowy było skuteczne oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres email: ekubas1@interia.pl .Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Kupujący wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. Zwrot świadczeń. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwrotowi w stanie niezmienionym ulega to, co strony świadczyły, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Zakupiony towar wraz z paragonem i formularzem należy zwrócić na poniższy adres: 
 • Sklep Wielobranżowy Mirela i Piotr Kubas S.C. 
 • ul. Bydgoska 6a
 • 86-050 Solec Kujawski
 •  „Sprzedający nie pokrywa kosztów odstąpienia od umowy, tj. kosztów zwrotu towaru.”
 • 17. Reklamacje. Podczas odbieraniatowaru z poczty lub od przedstawiciela dostawcy należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności przedstawiciela dostawcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres "Sklep Wielobranżowy Mirela i Piotr Kubas S.C. ul. Bydgoska 6a, 86-050 Solec Kujawski. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
 • 18. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Kupującego umowy sprzedaży. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu REGULAMIN oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.  Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem od momentu od potwierdzenia zamówienia mailem. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym będą w miarę możliwości rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jakakolwiek osoba lub podmiot uznają, iż treść publikowana na stronie sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, uczucia, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, tajemnice chronioną prawem lub dobre obyczaje powinna powiadomić sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedający po ocenie zgłoszenia usunie treści będące przyczyną naruszenia. Szczegółowe postanowienia dotyczące danych osobowych znajdują się w załączniku do regulaminu(polityka prywatności).

Polityka Prywatności

Sklep internetowy www.ekubas.pl zbiera dane w zakresie niezbędnym doświadczenia poszczególnych usług oraz informacji o aktywności użytkowników w serwisie. W przypadku gdy klientem sklepu internetowego ekubas będzie osoba, która nie ma ukończonego 16nastego roku życia wymagana jest zgoda jego rodziców lub opiekunów prawnych. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego ekubas, sklepu stacjonarnego jest Mirela Kubas (Nip 9531111004) i Piotr Kubas ( Nip 9531110973) prowadzących działalność gospodarczą jako M.P. Kubas S.C. (NIP 5540395559) Siedziba spółki mieści się przy ulicy Bydgoskiej 6a, 86-050 Solec Kujawski.
W związku z ustawą RODO potrzebne są nam adresy e-mail (w celu związanym z rejestracją prowadzeniem i pobsługą państwa konta) aby móc wysłać do państwa zamówienie potrzebujemy imię i nazwisko, adres do wysyłki, nazwę firmy bądź nr identyfikacji podatkowej. W przypadku gdybyście państwo chcieli odpowiemy na pytania gdy pozostawicie nam swój nr telefonu (art.6 ust.1 lit.b RODO-przetważanie danych osobowych do zrealizowania dostawy produktów firmy kurjerskiej). W przypadku rozpatrywania reklamacji prosimy naszych klientów o padanie rachunku bankowego, gdy np zwracamy pieniądze. Jeżeli został podany przez państwa nr peselu lub nr nipu zgodnie z art.6 ust.1 lit.f RODO możemy dochodzić uzasadnionego interesu administratora polegającego na obranie przed rozszczeniami klientów lub osób trzecich zgodnie z literą prawa. Czasami  też państwa dane pomogą nam w analizie i statystyce naszego sklpeu internetowego. Szczególnie jeżeli chodzi o datę i czas odwiedzin naszej strony internetowej bądź ocenie satysfakcji z oferowanych usług. Chętnie też odpowiemy (mając państwa dane adres e-mail) na zapytania. Za zgodą naszych użytkowników możemy wysyłać informacje martekingowe o nowych towarach, promocjach bądź nowinkach w naszej branży.
Państwa dane musimy podać jedynie w przypadku gdy zarządza tych informacji od nas organ państwowy. Dokładne dane adresowe, nip będziemy również potrzebować do poprawnego wystawienia faktury.
Podsumowując
- wasze dane osobowe podawane sa dobrowolnie
Z naszej strony będą one staralnie i pieczołowicie chronione przed osobami trzecimi
- dane są potrzebne do założenia konta - adres email
- abyśmy mogli szybko dostarczyć zamówiony towar w naszym sklepie za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej konieczne jest podanie nam nazwiska, imienia, adresu doręczenia,nr telefonu
- w każdej chwili możecie państwo zrezygnować z naszych usług. Na państwa życzenie dane zostaną usunięte z naszej bazy danych osobowych
- zgodnie z ustawą RODO państwa dane będą przechowywane 3 lata bądź 10 lat w celu ustalenia dochodzenia lub o obrony roszczeń
- 5 lat w związku z obowiązkiem podatkowym
                                       

PRAWA NASZYCH KIENTÓW

Każdy klient sklepu internetowego ekubas, sklepu stacjonarnych M.P.Kubas S.C. mają prawo do dostępu, zmiany swoich danych osobowych, a także usunięcia swoich danych osobowych z bazy klientów. Nasi klienci mogą sobie zastrzec sobie ograniczenie przetważaia danych osobowych. Mogą też wyrazić swój sprzeciw wobec przetważaia danych osobowych jak rownież przenoszenia swoich danych osopbowych. Każdy nasz klient będzie mógł wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że jego dane są przetważane sposób sprzeczny z obowiązującym prawem. Dbając o interes naszych klientów nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci które nie mają ukończonego 16 roku życia. Jeżeli chcecie państwo zablokować, usunąć bądź sprzeciwić się w przetważaniu swoich danych prosimy o kontakt z administratorem ekubas wysyłając wiadomość e-mail na www.ekubas1@inetria.pl bądź pisemnie na adres M.P.Kubas S.C Bydgoska 6a, 86-050 Solec Kujawski. W każdej sprawie związanej z regulaminem i polityka prywatności obowiązują przepisy prawa.

 

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (zgodnie z art. 13 RODO)

(dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.)

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe, jest Mirela i Piotr Kubas S.C adres ul. Bydgoska 6a, 86-050 Solec Kujawski, NIP- 5540395559, REGON-340468317

- w celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania danych osobowych należy napisać pod adres:www.ekubas1@interia.pl bądź wysłać zapytanie drogą pocztową pod adres: ul. Bydgoska 6a, 86-050 Solec Kujawski.

 Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez ekubas.pl?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, tj. min. do:

a. sprzedaży Towarów i Usług będących przedmiotem oferty bielizny (zwanymi dalej: „Towarami”).

b. prowadzenie działań handlowych oraz marketingowych.

c. obsługi reklamacji.

                d. kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

                e. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

 Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu handlowego, którym jest:

a. prowadzenie wobec  Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego;

                b. kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą przez e-mail oraz telefon;

                c. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

                d. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

                e. organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu, aż nie wycofasz zgody.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

W celu zawarcia i wykonania zawartej z Państwem umowy, tj. aby świadczyć Państwu usługę wymagamy podania następujących danych osobowych:

a. nazwisko i imiona,

b. nazwa firmy (podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą),

c. aktualny adres zamieszkania / adres siedziby działalności gospodarczej
d. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres wskazany powyżej
e. adresy elektroniczne(email), numer telefonu.
Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych Państwo mogą skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych, jeżeli: Państwo zauważą, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych, jeżeli: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ekubas.pl; zostanie cofnięta udzielona zgoda na przetwarzanie danych; Pan/Pani zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli: Państwo zauważą, że dane są nieprawidłowe – może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pan/Pani chciał/a, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

- Państwo mają prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach można się sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Pan/Pani ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

- przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pan/Pani się znalazł/a,

-Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Do Państwa danych osobowych mają dostęp: pracownicy sklepu internetowego
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

-dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

-wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
-zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

-statystycznych i archiwizacyjnych,

-maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym M.P.Kubas  S.C zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Niniejszy komunikat został sporządzony w celu wykazania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane ale również zabezpieczone zgodnie z wymaganiami prawa dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczania danych w tym szczególności są one przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  poniżej zamieszczamy wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych i sprzedażowych oraz w celu dokonywania profilowania:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych …………………………………… przez www.ekubas.pl z siedzibą w Solcu Kujawskim, l Bydgoska 6a, (administratorami Twoich danych osobowych jest sp. Mirela i Piotr Kubas S.C z siedzibą w Solcu Kujawski, ul Bydgoska 6a, adres email: Ekubas1@interia.pl). Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany o prawie  wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowo obowiązek informacyjny znajduje się na stronie www.ekubas.pl

 Zapoznałam/Zapoznałem się z Polityką Prywatności EKUBAS, gdzie znajdują się informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez  M.P. KUBAS S.C - tj. zostałam/zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do m.in.: wglądu, zmiany, usunięcia, przeniesienia, sprostowania, uzupełnienia oraz ograniczenia przetwarzania danych, jak również o możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez ekubas

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ekubas zbieranych celem realizacji zamówień na Towary i Usługi będące przedmiotem oferty bielizny, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją dowolnym momencie wycofać wysyłając wiadomość pod adres www.ekubas1@interia.pl , jednakże wycofanie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zapisywanych w plikach cookies przez M.P.KUBAS S.C  w celach marketingowych (w tym analizowanie i profilowanie w celach marketingowych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją dowolnym momencie wycofać wysyłając wiadomość pod adres www.ekubas1@interia.pl jednakże wycofanie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

Zapraszamy państwa do współpracy.
z poważaniem pracownicy sklepu M.P.Kubas S.C